04/2020   CZYTAĆ Z DRZEWA Arystoteles myślał o kobiecie jak o istocie pomiędzyokaleczonym mężczyzną a niewolnikiem. Platon wierząc w wędrówkę dusz zapewniałże ciało niewiasty otrzymujemy jako karę za grzechy. Eurypides stwierdził, że jeden mężczyznajest więcej...